1. Kto sme?

Vaše osobné údaje spracúva prevádzkovateľ stránky www.railconsulting.eu  Prevádzkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov.

Prevádzkovateľom stránky je:

Rail Consulting s.r.o.

Trnavská cesta 159/26, 821 08 Bratislava

IČO: 51 411 458

2. Ako nás viete kontaktovať?

Vaše pripomienky, otázky a žiadosti čakáme na:

tel.: +421 949 259 349

e-mail: office@railconsulting.eu

3. Spracúvame nasledovné osobné údaje:

Ponuka služieb

Vaša spokojnosť je pre nás prvoradá. Aby sme Vám mohli poskytnúť informácie, ponúkať naše služby a plniť si všetky zákonné a zmluvné povinnosti s tým súvisiace, spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu:

– meno, priezvisko, názov organizácie , telefónne číslo, email.

Marketing
Snažíme sa byť Vaším spoľahlivým partnerom. Aby sme Vám mohli zasielať, ponuky, informácie o ponúkaných službách a novinkách, poprípade obracať sa na Vás s prieskumom trhu, spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu:

– meno, priezvisko, názov organizácie , telefónne číslo, email.

Ochrana právnych nárokov

V prípade ak by došlo k porušeniu našich práv, spracúvame nasledovné osobné údaje:

– meno, priezvisko, názov organizácie , telefónne číslo, email.

4. Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje?

Ponuka služieb

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom poskytovania informácií, prijatia, zaevidovania a vybavenia objednávky, vydania účtovného dokladu a vedenie účtovníctva, riešenie prípadného odstúpenia od zmluvy alebo prípadnej reklamácie. Vaše údaje spracúvame teda na základe zákona, za účelom plnenia zmluvy, resp. predzmluvných vzťahov t.j. osobitný súhlas nie je potrebný.

Marketingová komunikácia

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom starostlivosti o zákazníka, poskytovania informácií o produktoch a službách a prieskumu trhu, a to prostredníctvom zasielania e-mailov. Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel, iba ak nám na to dáte súhlas. V prípade, ak ste už našim zákazníkom, Vaše osobné údaje spracúvame na základe oprávneného záujmu.

Ochrana právnych nárokov

Prevádzkovateľ považuje spracúvanie osobných údajov za účelom ochrany právnych nárokov za nevyhnutné z dôvodu ochrany a uplatnenia práv a povinností vyplývajúcich z právneho vzťahu medzi prevádzkovateľom a zákazníkom.

5. Aký je náš oprávnený záujem?

V určitých prípadoch spracúvame Vaše osobného údaje na základe nášho oprávneného záujmu. V prípade, ak ste už našim zákazníkom, dovoľujeme si Vám zasielať informácie o našich službách na základe oprávneného záujmu. Táto marketingová aktivita bezprostredne súvisí s poskytovaním služieb a prináša Vám úžitok vo forme uľahčenia budúceho nakupovania služieb, o ktoré ste už v minulosti prejavili záujem. V tejto súvislosti spracúvame len Váš e-mail. Samozrejme máte možnosť kedykoľvek zasielanie informácií zastaviť, o čom budete informovaný aj priamo v zaslanom e-maily. Priamy marketing je našim oprávneným záujmom v zmysle GDPR.

Ochranu právnych nárokov považuje prevádzkovateľ za oprávnený záujem a to najmä z dôvodu ochrany a uplatnenia práv a povinností vyplývajúcich z právneho vzťahu medzi prevádzkovateľom a zákazníkom.

6. Ako nám môžete dať súhlas?

Súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov nám môžete dať niektorým z týchto spôsobov:

 • Vyplnením príslušného políčka.
 • začiarknutím príslušných okienok – checkboxu.

7. Akým spôsobom môžete Váš súhlas odvolať?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať:

8. Po akú dobu uchovávame Vaše osobné údaje?

Ponuka služieb

Zmluvy uchovávame po dobu vybavenia objednávky, resp. po nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia práv, napr. reklamácie.

Účtovné doklady sa zo zákona uchovávajú po dobu 10 rokov.

Dokumenty vzťahujúce sa k reklamácii sa uchovávajú po dobu 5 rokov.

Ochrana právnych nárokov

Dokumenty týkajúce sa súdnych sporov sa uchovávajú po dobu 10 rokov.

9. Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov využívame aj služby preverených a zmluvne zaviazaných externých obchodných partnerov, ktorí nám pomáhajú spracúvať a chrániť Vaše osobné údaje. Za účelom poskytovania našich služieb poskytujeme osobné údaje:

 • Externému účtovníkovi

10. Kam sa môžete obrátiť v prípade nespokojnosti?

Vaša spokojnosť je našim cieľom. Z toho dôvodu sa v každom prípade snažíme vyhovieť všetkým Vašim požiadavkám. Ak však nie ste spokojný s tým, ako spracúvame Vaše osobné údaje, napíšte nám email na adresu: zlatynektar@gmail.com
Ďalej máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, a to najmä v prípade ak si myslíte, že Vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.

11. V akej forme spracúvame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme, pričom nevyužívame prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania ani profilovania. Listinná forma spracúvania Vašich osobných údajov sa vykonáva len z dôvodu vedenia účtovníctva.

12. Ako zabezpečíme ochranu Vašich osobných údajov?

Ako sme to aj v úvode tohto dokumentu uvideli, bezpečnosť Vašich osobných údajov je našou prioritou. Z toho dôvodu sme pre ochranu Vašich osobných údajov prijali potrebné a primerané technické a organizačné opatrenia, ktoré chránia Vaše osobné údaje okrem iného pred stratou, manipuláciou alebo neoprávneným prístupom. Technické prostriedky na spracúvanie osobných údajov sú náležite zabezpečené heslami, ktoré poznajú len oprávnené osoby. Tieto technické prostriedky sú uložené v našich priestoroch, pričom sa nevynášajú ani neprenášajú. Prístup k nim majú len poverené osoby, ktoré sú riadne poučené, ovládajú naše interné predpisy a smernice upravujúce nakladanie s osobnými údajmi. Prijaté opatrenia podliehajú pravidelnej kontrole a priebežne sú prispôsobované podľa najnovších poznatkov stavu techniky. Pokiaľ by došlo k porušeniu ochrany Vašich osobných údajov, budeme Vás bez zbytočného odkladu v priebehu 72 hodín informovať, ak by takéto porušenie ochrany Vašich osobných údajov mohlo viesť k vysokému riziku pre Vaše práva.

13. Aké máte práva?

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte nasledovné práva:

 1. a) právo na prístup k Vašim osobným údajom– právo požadovať informáciu aké Vaše osobné údaje Spoločnosť spracúva,
  b) právo na opravu Vašich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov– v prípade ak zistíte, že Vaše spracúvané osobné údaje nie sú správne, kontaktujte nás a my ich bezodkladne opravíme,
  c) právo na vymazanie Vašich osobných údajov – za podmienok stanovených Nariadením GDPR, pričom Vaše osobné údaje sú spracúvané výhradne v súlade s vyššie uvedeným účelom, ak už nie sú potrebné na jeho dosiahnutie, Spoločnosť ich vymaže. Spoločnosť údaje vymaže taktiež v prípade Vašej písomne požiadavky o ich vymazanie.
  d) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – za podmienok stanovených Nariadením GDPR,
  e) právo na prenosnosť Vašich osobných údajov – vzhľadom na štruktúru a charakter osobných údajov, ktoré Spoločnosť spracúva, nie je možné toto právo využiť,
  f) právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov – toto právo môžete využiť ak sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe oprávneného záujmu alebo ste napr. neudelili príslušný súhlas na spracúvanie osobných údajov,
  g) právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika,

Pre uplatnenie akéhokoľvek z vašich práv kontaktujte prosím, osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov písomne na e-mailovej adrese uvedené v bode 2 tejto Informácie o ochrane osobných údajov.

Vašu žiadosť o uplatnenie práv sme povinní vybaviť bezplatne do 30 dní od jej doručenia. Informácie poskytujeme primárne v elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob podávania informácie. V prípade ak bude Vaša žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre opakujúcu sa povahu, môže Spoločnosť požadovať primeraný poplatok za poskytnutie informácií alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.

Musíme si byť istí, že v tomto prípade komunikujeme skutočne s daným subjektom údajov, preto sa môže stať, že za účelom vybavenia žiadosti budeme vyžadovať overenie vašej identity, a to spôsobom zodpovedajúcim danej situácii.

14. Ako môžete tieto práva vykonávať?

Vaše žiadosti čakáme na:

tel.: +421 949 259 349

e-mail: office@railconsulting.eu

15. Vybavenie žiadostí

Všetkými Vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia Vás budeme informovať rovnakým spôsobom, ako žiadosť podáte. Pri vybavovaní Vašej žiadosti o výkon práva dotknutej osoby podľa GDPR Vás môžeme požiadať o dôveryhodné overenie Vašej totožnosti.
Každá Vaša žiadosť o výkon práva dotknutej osoby bude individuálne a kompetentne posúdená, pričom o výsledku Vás budeme vždy informovať najneskôr do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Proces vybavenia žiadosti spojenej s výkonom práva dotknutej osoby podľa GDPR je bezplatný.
Ak je Vaša žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä preto, že sa opakuje, sme oprávnení účtovať si primeraný poplatok, ktorý zohľadňuje administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií. Pri opakovanej žiadosti o poskytnutie kópií spracovávaných osobných údajov si vyhradzujeme právo účtovať z tohto dôvodu primeraný poplatok za administratívne náklady.
V prípade, ak by sme Vašu žiadosť o výkon práva dotknutej osoby nevybavili podľa Vašej mienky v súlade s GDPR, máte možnosť podať sťažnosť dozornému orgánu (www.dataprotection.gov.sk) alebo uplatniť súdny prostriedok nápravy priamo na príslušnom všeobecnom súde.

16. Záverečné ustanovenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia dňa 1.9.2022

Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti. O každej zmene budete informovaný e-mailom.